استاد دانشگاه مراغه جزو یک درصد دانشمندان پراستناد شیمی در جهان معرفی شد . به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، بر مبنای نتایج رتبه بندی اخیر پایگاه بین المللی علم سنجی صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه با رتبه علمی استادی جزو یک...