رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه گفت: در یک سال اخیر 15 نفر از بیماران دچار ایست قلبی تنفسی تحت اقدامات احیاء قلبی ریوی پیشرفته Acls به زندگی بازگشته اند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، فرزاد رحمانی افزود: در یک سال اخیر کارشناسان اورژانس 115 تبریز با...