در آستانه روز خبرنگار(17مردادماه) رئیس جمهور درحالی به وزیر ارتباطات دستور اهدای اینترنت رایگان به خبرنگاران داد که از وعده های سرخرمن ایشان نه تنها خیری به مردم نرسیده بلکه شرش دامن آن ها را هم گرفته است. در این سال ها به خصوص دوسال اخیر، رئیس جمهوری با وعده...