مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در نشست مدیران حوزه کار و امور اجتماعی استان با اشاره به ارایه پیشنهاد اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماع، گفت: یکی از مباحث مهم در این حوزه مربوط به تغییر در مقررات مربوط به قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، تعیین میزان مستمری...