مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز امروز در نشست خبری با خبرنگاران یادآوری کرد: با شیوع موضوع کرونا، وزیر نیرو همسو با سایر وزارتخانه دستور داد تا افرادی که در پرداخت برق مصرفی مشکلی دارند می‌توانند تا اردیبهشت با تاخیر پرداخت کنند و این به منزله بخشودگی نبود که در...