اگر یک روز صبح بیدار شدید و پیام واستون اومد صبح بخیر عزیزم و پایین آن نوشته شده بود دکتر/مهندس ...  بدان نزدیک انتخابات هست و آن شخصی که به تو پیام داده، حتما نامزد انتخاباتیه! اگر خدای نکرده دیدی در مجلس ترحیم، چهلم، سالگرد و گاها دیده شده شب...