در این روزهایی که مردم با کرونا و مصایب آن دست و پنجه نرم می کنند، بورس به همت دولت تدبیر و امید، اندک امید مردم را هم ناامید کرد تا با شنیدن هر نوع بازگشایی، منتظر گره های کور دولت باشیم و دعا کنیم که گشایشی در کار نباشد....