بیش از سه دهه از جنگ تحمیلی و همه جانبه‌ی استکبار بر علیه ملت بزرگ ایران میگذرد. روز‌های خون و شهادت، سال‌های مظلومیت و تنهایی مردمی که حتی از دستیابی به کمترین امکانات دفاعی مانند سیم خاردار و فشنگ نیز در تحریم جهانی بود. صدام و هم پیمانانش به زعم...