رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز عصر امروز در مراسم تودیع رئیس پیشین و معارفه رئیس جدید مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 200 تخت مازاد و فضای فیزیکی آماده برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده، گفت: آمادگی این...