امروز فرهنگیان تبریز همنوا با سراسر کشور به صورت جمعی در اعتراض به قانون گریزی دولت و مجلس، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تجمع کردند. در این حرکت جمعی، فرهنگیان تبریز خواستار همسان سازی حقوق، رفع تبعیض، اجرای قانون و عدالت از سوی مجلس و دولت...