معاون توسعه کار و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور با بیان اینکه بستر خوبی برای حمایت از اشخاص کارآفرین صورت گرفته، گفت: برای همین منظور مراودات بین المللی کارآفرین ها تسهیل شده و تسهیلات بانکی بدون ضامن برای این افراد در نظر گرفته شده است که همه...