وزیر اقتصاد امروز در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس که باید جلسه توبیخ و محاکمه خود وزیر به عنوان رئیس بازار سرمایه می بود، چنان بی شرمانه سخن گفت که آدم باورش نمی شود! فرهاد دژپسند در حالی از عدم مداخله دولتی ها حرف می زد که مداخلات...