چه روزهای سرد وسختی را گذراندیم،سردی کرونا و سختی تطابق مردم با این ماجرا، سردی کشته های امسالی که اشک را مشک همه کرده بود و سختی حمل این همه مصیبت آن هم در عرض یکسال، گرانی های که اجاق مردم را سرد کرد و زندگی را برای همه سخت،...