7 شرور و اوباش سابقه دار که در سطح آذربایجان شرقی و به ویژه شهر تبریز با استفاده از چاقو و قمه اقدام به عربده کشی و با حرکات غیر متعارف آرامش عمومی مردم را به هم زده بودند، با تلاش ماموران پلیس امنیت عمومی دستگیر شدند که در پرونده...