در خبرها آمد که باز هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای ضد ایرانی را به تصویب رسانده، ولی چیزی که در این میان دیده نمی شود چرایی این اقدام کشورهای عضو سازمان ملل، علیه کشورمان است. این جای سوال است که چرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد...