باوجود کارایی سامانه نیما در مدیریت بازار ارز، نبود حساب واسط برای خریدار و فروشنده ارز موجب شده یکی از فروشند‌گان ارز ضمن دریافت معادل ریالی ارز خود، در زمان تعیین شده تعهد ارزی خود را ایفا نکند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، امروز برخی افراد در مقابل ساختمان...