به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، بنا بر گزارش سال ۱۳۹۸ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، چهار عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در میان پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه‌های علوم اجتماعی و اقتصاد و مالی قرار گرفتند. دکتر محمد عباس زاده در حوزه علوم اجتماعی و دکتر داود بهبودی،...