فصل سوم کاوش باستان‌شناسی قلعه یا ارگ حکومتی شهر تاریخی – ایلخانی «اوجان» به عنوان اقامتگاه تابستانی خاندان شاهی ایلخانی، در آذربایجان شرقی به کشف دروازه شرقی حصار قلعه منجر شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، تیرماه دو سال قبل نخستین فصل مطالعه در شهر باستانی «اوجان» به عنوان...