به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، یکی از کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه چالش اصلی بازار سرمایه تنظیم بازار به نحوی است که از سقوطها و ریزشهای جدی جلوگیری شود، گفت: تمرکز نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بر این محور استوار باشد که بازار سرمایه در 1.5 تا 2 سال...